نام سرویسمدت سرویسسرعت / پهنای باندمحدودیت حجمقیمت (ریال)
4 مگابیت بر ثانیه با 15 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه4 مگابیت15 گیگابایت436,000
4 مگابیت بر ثانیه با 45 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه4 مگابیت45 گیگابایت1,308,000
4 مگابیت بر ثانیه با 90 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه4 مگابیت90 گیگابایت2,485,200
4 مگابیت بر ثانیه با 180 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه4 مگابیت180 گیگابایت4,761,120
4 مگابیت بر ثانیه با 30 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه4 مگابیت30 گیگابایت686,700
4 مگابیت بر ثانیه با 90 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه4 مگابیت90 گیگابایت2,060,100
4 مگابیت بر ثانیه با 180 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه4 مگابیت180 گیگابایت3,914,190
4 مگابیت بر ثانیه با 360 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه4 مگابیت360 گیگابایت7,498,764
10 مگابیت بر ثانیه با 40 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه10 مگابیت40 گیگابایت893,800
10 مگابیت بر ثانیه با 120 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه10 مگابیت120 گیگابایت2,681,400
10 مگابیت بر ثانیه با 240 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه10 مگابیت240 گیگابایت5094660
10 مگابیت بر ثانیه با 480 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه10 مگابیت480 گیگابایت9760296
10 مگابیت بر ثانیه با 80 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه10 مگابیت80 گیگابایت1,526,000
10 مگابیت بر ثانیه با 240 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه10 مگابیت240 گیگابایت4,578,000
10 مگابیت بر ثانیه با 480 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه10 مگابیت480 گیگابایت8,698,200
10 مگابیت بر ثانیه با 960 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه10 مگابیت960 گیگابایت16,663,920
20 مگابیت بر ثانیه با 50 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه20 مگابیت50 گیگابایت1,035,500
20 مگابیت بر ثانیه با 150 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه20 مگابیت150 گیگابایت3,106,500
20 مگابیت بر ثانیه با 300 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه20 مگابیت300 گیگابایت5,902,350
20 مگابیت بر ثانیه با 600 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه20 مگابیت600 گیگابایت11,307,660
20 مگابیت بر ثانیه با 100 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه20 مگابیت100 گیگابایت1.853.000
20 مگابیت بر ثانیه با 300 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه20 مگابیت300 گیگابایت5.559.000
20 مگابیت بر ثانیه با 600 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه20 مگابیت600 گیگابایت10.562.100
50 مگابیت بر ثانیه با 60 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه50 مگابیت60 گیگابایت1,199,000
50 مگابیت بر ثانیه با 180 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه50 مگابیت180 گیگابایت3.597.000
50 مگابیت بر ثانیه با 360 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه50 مگابیت360 گیگابایت6,834,300
50 مگابیت بر ثانیه با 720 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه50 مگابیت720 گیگابایت13,093,080
50 مگابیت بر ثانیه با 120 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه50 مگابیت120 گیگابایت2,180,000
50 مگابیت بر ثانیه با 360 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه50 مگابیت360 گیگابایت6,540,000
50 مگابیت بر ثانیه با 720 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه50 مگابیت720 گیگابایت12,426,000
50 مگابیت بر ثانیه با 1440 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه50 مگابیت1440 گیگابایت23,805,600
50 مگابیت بر ثانیه با 300 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه50 مگابیت300 گیگابایت5,301,760
100 مگابیت بر ثانیه با 500 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه100 مگابیت500 گیگابایت8,571,760