نام سرویسمدت سرویسسرعت / پهنای باندترافیک بین المللقیمت (ریال)
10 مگابیت بر ثانیه با 80 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه10 مگابیت80 گیگابایت1,580,500
10 مگابیت بر ثانیه با 240 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه10 مگابیت240 گیگابایت4,767,660
10 مگابیت بر ثانیه با 480 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه10 مگابیت480 گیگابایت9,358,740
10 مگابیت بر ثانیه با 960 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه20 مگابیت960 گیگابایت17,985,000
20 مگابیت بر ثانیه با 100 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه20 مگابیت100 گیگابایت1,809,400
20 مگابیت بر ثانیه با 300 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه20 مگابیت300 گیگابایت5,559,000
20 مگابیت بر ثانیه با 600 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه20 مگابیت480 گیگابایت10,679,820
20 مگابیت بر ثانیه با 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه20 مگابیت1200 گیگابایت21,255,000
30 مگابیت بر ثانیه با 250 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه30 مگابیت250 گیگابایت4,142,000
30 مگابیت بر ثانیه با 750 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه30 مگابیت750 گیگابایت12,556,800
30 مگابیت بر ثانیه با 1500 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه30 مگابیت1500 گیگابایت25,636,800
30 مگابیت بر ثانیه با 3000 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه30 مگابیت3000 گیگابایت49,605,900
40 مگابیت بر ثانیه با 200 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه40 مگابیت200 گیگابایت2,452,500
40 مگابیت بر ثانیه با 600 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه40 مگابیت600 گیگابایت9,613,800
40 مگابیت بر ثانیه با 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه40 مگابیت1200 گیگابایت19,358,400
40 مگابیت بر ثانیه با 2400 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه40 مگابیت2400 گیگابایت38,716,800
50 مگابیت بر ثانیه با 300 گیگابایت ترافیک بین الملل1 ماهه50 مگابیت300 گیگابایت4,305,500
50 مگابیت بر ثانیه با 900 گیگابایت ترافیک بین الملل3 ماهه50 مگابیت900 گیگابایت14,715,000
50 مگابیت بر ثانیه با 1800 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه50 مگابیت1800 گیگابایت30,051,300
50 مگابیت بر ثانیه با 3600 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه50 مگابیت3600 گیگابایت61,737,600
50 مگابیت بر ثانیه با 360 گیگابایت ترافیک بین الملل6 ماهه50 مگابیت360 گیگابایت6779800
50 مگابیت بر ثانیه با 720 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه50 مگابیت720 گیگابایت13080000
50 مگابیت بر ثانیه با 1440 گیگابایت ترافیک بین الملل12 ماهه50 مگابیت1440 گیگابایت23871000