سنگوما

سنگوما برترین تولید کننده تجهیزات ویپ در آمریکای شمالی است.
محصولات ویپ سنگوما عبارتند از:
کارت های تلفنی آنالوگ، دیجیتال و GSM، گیت وی های آنالوگ، دیجیتال و SS7، مرکز تلفن تحت شبکه IP PBX، تلفن تحت شبکه IP Phone، تجهیزات امنیتی SBC و سرویس های ابری Cloud.

سنگوما

کارت ها و گیت وی های سنگوما به دلیل وجود درایور مورد نیاز، سازگاری بسیار خوبی را با مراکز تلفنی مبتنی بر استریسک مثل فری پی بی ایکس (FreePBX)، الستیکس (Elastix) و ایزابل (Issabel) را دارند.