نام سرویسمدتحجمسرعتقیمت(ریال)
مودم + سیم کارت + سرویس نامحدود+ یک سالهیک سالنامحدود۴۰ مگابیت34,900,000
مودم + سیم کارت + سرویس نامحدود + دو سالهدو سالنامحدود۴۰ مگابیت44,900,000
مودم + سیم کارت + ۵۴۰ گیگ + یک سالهیک ساله540 گیگابایت۴۰ مگابیت24,500,000
مودم + سیم کارت + ۷۸۰ گیگ + یک سالهیک ساله780 گیگابایت۴۰ مگابیت28,500,000