جشنواره نامحدود دو ساله
تومان 5,984,000
همراه با مودم و سیم کارت
سرعت تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
جشنواره نامحدود یک ساله
تومان 4,349,000
همراه با مودم و سیم کارت
سرعت تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
جشنواره نامحدود سه ماهه
تومان 3,259,000
همراه با مودم و سیم کارت
سرعت تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
جشنواره یک ساله ۵۴۰ گیگ
تومان 3,150,000
همراه با مودم و سیم کارت
سرعت تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
جشنواره یک ساله ۷۸۰ گیگ
تومان 3,586,000
همراه با مودم و سیم کارت
سرعت تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه
جشنواره یک ساله 400 گیگ
تومان 2,996,000
همراه با مودم و سیم کارت
سرعت تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه