نام سرویسمدتحجمسرعتقیمت(ریال)
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۵ گيگیک ماهه۵ گیگابایت۴۰ مگابیت۱۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۲۰ گيگیک ماهه۲۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۴۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۴۵ گيگیک ماهه۴۵ گیگابایت۴۰ مگابیت۶۹۴,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، یک ماهه ۸۰ گيگیک ماهه۸۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۱,۱۵۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۱۵ گيگسه ماهه۱۵ گیگابایت۴۰ مگابیت۴۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۶۰ گيگسه ماهه۶۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۱,۲۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۱۸۵ گيگسه ماهه۱۸۵ گیگابایت۴۰ مگابیت۲,۷۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، سه ماهه ۲۵۰ گيگسه ماهه۲۵۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۳,۴۵۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۳۰ گيگشش ماهه۳۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۸۹۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۱۲۰ گيگشش ماهه۱۲۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۲,۳۹۹,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۲۷۰ گيگشش ماهه۲۷۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۴,۱۶۴,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، شش ماهه ۴۸۰ گيگشش ماهه۴۸۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۶,۳۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۱۰۰ گيگدوازده ماهه۱۰۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۲,۹۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۲۴۰ گيگدوازده ماهه۲۴۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۴,۸۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۴۵۰ گيگدوازده ماهه۴۵۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۸,۱۰۰,۰۰۰
اينترنت ثابت TD-LTE ، دوازده ماهه ۱۰۰۰ گيگدوازده ماهه۱۰۰۰ گیگابایت۴۰ مگابیت۱۱,۹۹۰,۰۰۰