جشنواره های اینترنت پرسرعت +ADSL2

اینترنت پرسرعت ۱۲ ماهه
جشنواره ویژه
تومان 540000
سرعت: ۸ مگابیت بر ثانیه
ترافیک بین الملل: ۲۴۰۰ گیگ
معادل ترافیک داخلی: ۴۸۰۰ گیگ
اینترنت پرسرعت ۶ ماهه
تومان 282000
سرعت: ۸ مگابیت بر ثانیه
ترافیک بین الملل: ۱۲۰۰ گیگ
معادل ترافیک داخلی: ۲۴۰۰ گیگ
اینترنت پرسرعت ۳ ماهه
تومان 145500
سرعت: ۸ مگابیت بر ثانیه
ترافیک بین الملل: ۶۰۰ گیگ
معادل ترافیک داخلی: ۱۲۰۰ گیگ
اینترنت پرسرعت ۱۲ ماهه
تومان 300000
سرعت: ۸ مگابیت بر ثانیه
ترافیک بین الملل: ۴۳۲ گیگ
معادل ترافیک داخلی: ۸۶۴ گیگ
اینترنت پرسرعت ۶ ماهه
تومان 400000
سرعت: ۱۶ مگابیت بر ثانیه
ترافیک بین الملل: ۵۰۰ گیگ
معادل ترافیک داخلی: ۱۰۰۰ گیگ
اینترنت پرسرعت ۶+۲ ماهه
تومان 250000
سرعت: ۸ مگابیت بر ثانیه
ترافیک بین الملل: ۳۰۰ گیگ
معادل ترافیک داخلی: ۶۰۰ گیگ