نام سرویسمدت سرویسترافیک بین‌المللسرعتقیمت (ریال)
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با ۸ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۸ گیگابایت۵۱۲ کیلوبیت۱۲۵,۰۰۰
۱ مگابیت برثانیه با ۱۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۱۲ گیگابایت۱ مگابیت۱۹۹,۰۰۰
۲ مگابیت برثانیه ۱۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۱۶ گیگابایت۲ مگابیت۲۴۷,۰۰۰
۳ مگابیت برثانیه با ۲۳ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۲۳ گیگابایت۳ مگابیت۳۵۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۱۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۱۰ گیگابایت۴ مگابیت۲۰۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۱۵ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۱۵ گیگابایت۴ مگابیت۲۹۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۳۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۳۲ گیگابایت۴ مگابیت۴۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۱۳ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۱۳ گیگابایت۸ مگابیت۲۵۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۲۸ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۲۸ گیگابایت۸ مگابیت۳۵۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۴۰ گیگابایت۸ مگابیت۴۹۲,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۲۱ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۲۱ گیگابایت۱۶ مگابیت۴۰۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۴۰ گیگابایت۱۶ مگابیت۵۵۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۶۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۱ ماهه%۵ + ۶۲ گیگابایت۱۶ مگابیت۷۹۷,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با ۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۲۴ گیگابایت۵۱۲ کیلوبیت۳۷۵,۰۰۰
۱ مگابیت برثانیه با ۳۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۳۶ گیگابایت۱ مگابیت۵۹۷,۰۰۰
۲ مگابیت برثانیه با ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۴۸ گیگابایت۲ مگابیت۷۴۱,۰۰۰
۳ مگابیت برثانیه با ۶۹ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۶۹ گیگابایت۳ مگابیت۱,۰۵۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۳۰ گیگابایت۴ مگابیت۶۰۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۴۵ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۴۵ گیگابایت۴ مگابیت۸۷۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۹۶ گیگابایت۴ مگابیت۱,۲۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۳۹ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۳۹ گیگابایت۸ مگابیت۷۵۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۸۴ گیگابایت۸ مگابیت۱,۰۵۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۱۲۰ گیگابایت۸ مگابیت۱,۴۷۶,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۶۳ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۶۳ گیگابایت۱۶ مگابیت۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۱۲۰ گیگابایت۱۶ مگابیت۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۱۸۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۳ ماهه%۵ + ۱۸۶ گیگابایت۱۶ مگابیت۲,۳۹۱,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۴۸ گیگابایت۵۱۲ کیلوبیت۷۵۰,۰۰۰
۱ مگابیت برثانیه با ۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۷۲ گیگابایت۱ مگابیت۱,۱۹۴,۰۰۰
۲ مگابیت برثانیه با ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۹۶ گیگابایت۲ مگابیت۱,۴۸۲,۰۰۰
۳ مگابیت برثانیه با ۱۳۸ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۱۳۸ گیگابایت۳ مگابیت۲,۱۰۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۶۰ گیگابایت۴ مگابیت۱,۲۰۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۹۰ گیگابایت۴ مگابیت۱,۷۴۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۱۹۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۱۹۲ گیگابایت۴ مگابیت۲,۴۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۷۸ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۷۸ گیگابایت۸ مگابیت۱,۵۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۱۶۸ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۱۶۸ گیگابایت۸ مگابیت۲,۱۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۲۴۰ گیگابایت۸ مگابیت۲,۹۵۲,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۱۲۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۱۲۶ گیگابایت۱۶ مگابیت۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۲۴۰ گیگابایت۱۶ مگابیت۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۳۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۶ ماهه%۵ + ۳۷۲ گیگابایت۱۶ مگابیت۴,۷۸۲,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۹۶ گیگابایت۵۱۲ کیلوبیت۱,۵۰۰,۰۰۰
۱ مگابیت برثانیه با ۱۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۱۴۴ گیگابایت۱ مگابیت۲,۳۸۸,۰۰۰
۲ مگابیت برثانیه با ۱۹۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۱۹۲ گیگابایت۲ مگابیت۲,۹۶۴,۰۰۰
۳ مگابیت برثانیه با ۲۷۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۲۷۶ گیگابایت۳ مگابیت۴,۲۰۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۱۲۰ گیگابایت۴ مگابیت۲,۴۰۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۱۸۰ گیگابایت۴ مگابیت۳,۴۸۰,۰۰۰
۴ مگابیت برثانیه با ۳۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۳۸۴ گیگابایت۴ مگابیت۴,۸۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۱۵۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۱۵۶ گیگابایت۸ مگابیت۳,۰۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۳۳۶ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۳۳۶ گیگابایت۸ مگابیت۴,۲۰۰,۰۰۰
۸ مگابیت برثانیه با ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۴۸۰ گیگابایت۸ مگابیت۵,۹۰۴,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۲۵۲ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۲۵۲ گیگابایت۱۶ مگابیت۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۴۸۰ گیگابایت۱۶ مگابیت۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۶ مگابیت برثانیه با ۷۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل۱۲ ماهه%۵ + ۷۴۴ گیگابایت۱۶ مگابیت۹,۵۶۴,۰۰۰

آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) :

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرویس ها گفته می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرویس را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت 16 مگابیت بر ثانیه از مجموع 800 گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن 400 گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک  FUP:

به ازای هر 2 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده 2 گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و 1 گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد.

به عنوان مثال: درصورتی که سرویس 8 مگابیت یک ماهه با FUP معادل 400 گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده 2 گیگ از محتواهای داخلی معادل 2 گیگ از ترافیک FUP و 1 گیگ از مجموع ترافیک بین اللمللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎ یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی (اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا 128 کیلوبیت) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:

  1. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار (سه ماهه، شش ماهه و یک ساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
  2. با خرید سرویس های 3 ماهه از 3 درصد، 6 ماهه از 6 درصد و یکساله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.
  3. بسته های اضافه ترافیک خریداری شده بدون محدودیت زمانی به تمامی دوره های بعد منتقل می شود.
  4. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره بعدی منتقل نمی شود.
  5. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.